Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO szajbasklep.pl

I. Postanowienia ogólne

II. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

III. Warunki świadczenia usług i zawierania umów

IV. Sposoby płatności

V. Koszt, termin i sposoby dostawy

VI. Warunki rozwiązania umów

VII. Reklamacje

VIII. Odstąpienie od umowy

IX. Opinie w sklepie internetowym

X. Własność intelektualna

XI. Postanowienia końcowe

 

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep szajbasklep.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Ilekroć mowa o:

 1. dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. koncie – należy przez to rozumieć uregulowaną odrębnym regulaminem, nieodpłatna funkcję Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

 3. konsumencie – należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 4. kupującym – należy przez to rozumieć każdy podmiot zmierzający do zawarcia umowy ze sprzedawcą oraz podmiot, który taką umowę zawarł

 5. newsletterze – należy przez to rozumieć nieodpłatną usługę elektroniczną pozwalająca na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez kupującego adres e-mail informacji pochodzących od sprzedawcy, dotyczących produktów dostępnych w sklepie.

 6. produkcie – należy przez to rozumieć dostępną w sklepie rzecz ruchomą, będącą przedmiotem umowy sprzedaży między kupującym a sprzedawcą.

 7. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

 8. sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy szajbasklep.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.szajbasklep.pl

 9. sprzedawcy – należy przez to rozumieć spółkę Szajba Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Szajba Sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000611174, adres siedziby: ul. Ścinawska 22/19, 52-629 Wrocław, NIP 8971822329, REGON 364146753, adres poczty elektronicznej sklep@szajbasklep.pl, tel. +48 515 984 849.

 10. zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli kupującego stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą

 1. Sklep szajbasklep.pl działa na zasadach określonych w regulaminie.

 2. Każdy kupujący z chwilą podjęcia czynności zmierzających do dokonania zakupu w sklepie, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu.

 3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie przez kupującego jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie składania zamówienia.

 4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną produktów, za pośrednictwem internetu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Sklep w swojej ofercie ma zarówno produkty nowe, wolne do wad fizycznych i pranych jak i używane, nadające się do dalszego użytku, które są wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone do obrotu gospodarczego.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy

 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 2. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),

 3. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827).

 

II. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Sprzedający umożliwia za pośrednictwem sklepu korzystanie z usług elektronicznych takich jak:

 1. zawieranie umów sprzedaży produktu,

 2. prowadzenie konta w sklepie,

 3. korzystanie z newslettera

 1. Świadczenie usług elektronicznych na rzecz kupujących w sklepie odbywa się na warunkach określonych w regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

III. Warunki świadczenia usług i zawierania umów

 1. Świadczenie usług elektronicznych, o których mowa w rozdziale II pkt. 1 regulaminu jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowy zostają zawarte:

 1. umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

 2. umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez kupującego.

 3. umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca:

 1. komputer z dostępem do internetu,

 2. dostęp do poczty elektronicznej,

 3. przeglądarka internetowa,

 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 4. Do zawarcia umowy sprzedaży przez kupującego niezbędne jest wcześniejsze złożenie zamówienia, za pomocą udostępnionych przez sprzedawcę sposobów. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, jednocześnie przyjmując zamówienie, co powoduje związanie kupującego jego złożonym zamówieniem.

 5. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę wiadomości e-mail na adres kupującego, która zawiera:

 1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia,

 2. regulamin,

a w przypadku gdy kupującym jest konsument, dodatkowo:

 1. pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

 2. formularz odstąpienia od umowy,

 3. formularz zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi.

 1. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest moment otrzymania przez kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 8.

 2. Sklep realizuje zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sklepu tj. od 9.00 do 16.00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 3. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez witrynę internetową sklepu za pomocą dostępnych tam rozwiązań teleinformatycznych – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 4. W celu złożenia zmówienia, kupujący nie ma obowiązku rejestracji konta w sklepie.

 5. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez kupującego zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez kupującego zamówienia.

 6. Cena produktu uwidoczniona na stronie internetowej sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Kupujący składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 8. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny), który będzie dołączany do przesyłki. Na życzenie kupującego wystawiany jest paragon fiskalny z NIPem albo faktura VAT.

 

IV. Sposoby płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy,

 2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności, 

 3. płatność za pośrednictwem karty kredytowej lub debetowej.
  Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 1. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy sprzedawcy numer 25 1020 5242 0000 2202 0369 7265, Szajba Sp. z o.o. adres: ul. Ścinawska 22/19, 52-629 Wrocław, NIP 8971822329. W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie nr ……..”

 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności kupujący dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 3. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży
  w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

V. Koszt, termin i sposoby dostaw

 1. Koszty dostawy produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu.

 2. Zakupione w sklepie produkty są wysyłane za pośrednictwem przedsiębiorstwa realizującego usługi kurierskie lub doręczane do paczkomatu InPost na terenie Polski.

 3. W celu realizacji wysyłki zagranicznej należy skontaktować się ze sprzedawcą.

 4. Na termin dostawy produktu składa się czas kompletowania zamówienia oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika:

 1. czas kompletowania zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni roboczych,

 2. dostawa produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze).

 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

VI. Warunki rozwiązania umów

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:

 1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie konta).

 2. kupujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@szajbasklep.pl

 3. sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy kupujący narusza regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Kupujący i sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

 1. podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec kupującego będącego konsumentem z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, wynikają z ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 2. w przypadku produktu używanego rękojmia za wady w stosunku do konsumenta ulega ograniczeniu do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu;

 3. kupującemu niebędącemu konsumentem, w przypadku zakupu rzeczy używanej, ochrona z tytułu rękojmi za wady nie przysługuje;

 4. zawiadomienia o wadach dotyczących produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@szajbasklep.pl lub pisemnie na adres: Szajba sp. Z o.o., ul. Ścinawska 22/19, 53-629 Wrocław. W tym celu kupujący może skorzystać z udostępnionego przez sprzedawcę formularza.

 5. w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt d) należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę ujawnienia wad oraz dane kontaktowe;

 6. gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych produktu, należy go dostarczyć na adres:

  Szajba sp. z o.o., ul. Ścinawska 22/19, 53-629 Wrocław

 7. sprzedawca ustosunkuje się do żądania kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez kupującego adres e-mail lub w inny podany przez kupującego sposób.

 8. w przypadku reklamacji kupującego będącego konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

 9. w związku z reklamacją kupującego będącego konsumentem sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany produktu na wolny od wad.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez sprzedawcę:

 1. reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem sklepu kupujący może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@szajbasklep.pl

 2. w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt a) należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

 3. rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. odpowiedź sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail kupującego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez kupującego sposób.

 

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 od dnia w którym konsument objął produkt w posiadanie.

 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 wystarczy wysłanie  oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym celu kupujący może skorzystać z udostępnionego przez sprzedawcę formularza.

 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży, zgodnie z pkt. 1, ponosi jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku umowy sprzedaży:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje zarówno sprzedawcy, jak i kupującemu w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w określonym terminie.

IX. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora. 

X. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.szajbasklep.pl korzystają z ochrony prawa autorskiego i są własnością spółki Szajba Sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000611174, adres siedziby: ul. Ścinawska 22/19, 52-629 Wrocław, NIP 8971822329, REGON 364146753. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną sprzedawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.szajbasklep.pl bez jego zgody.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.szajbasklep.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez sklep zawierane są zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W przypadku niezgodności treści regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego zapisu, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych między sprzedawcą, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, celem polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

 1. ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedającym, a kupującym będącym jednocześnie konsumentem, zostają będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) z uwzględnieniem przepisów o ochronie konsumentów;

 2. ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a kupującym niebędącym jednocześnie konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy.

 1. Klient będący konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl